03633-2020-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 1 от дата 30.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000667816

BG411, 6 ОУ Граф Игнатиев, ул.6-ти септември 16, За: Ивелина Спасова - директор, България 1000, София, Тел.: 0884 801404, E-mail: shesto_ou@6ou.org, Факс: 02 9881713

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://6ou.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.6ou.org/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 6 ОУ "Граф Игнатиев" за учебната 2020/2021

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 6 ОУ "Граф Игнатиев" за учебната 2020/2021 от 4( четири) издателства а именно: 1. Издателска група Просвета: "Просвета- София"АД 2. Издателска група Клет: "Клет България" ООД 3. Издателство" Бит и техника" ООД 4. Издателство"С.А.Н-ПРО" Pearson Longman ООД Необходимите количества са подробно посочени в конкретни зачвки по представена бланка от всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на 37076.74 лв без ДДС или 46345.93 лв. с включен ДДС. Място на изпълнение на обществената поръчка- сградата на 6 ОУ "Граф Игнатиев" с адрес София 1000, ул."6-ти септември" 16 Срокът за сключване на договори за доставка с избраните издателства е до 10.04.2020г, а срока за доставка на необходимите учебници и помагала е до 04.09.2020г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 37076.74 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79,ал. 1 т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост.Познавателните книжки, учебниците и уч. помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3 ал. 2 т.3 от ЗАПСП.Съгласно чл.18,ал.1 от същия закон авторът има изключително право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба №10 от 19.0.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебни помагала. Съгласно чл.162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебници и учебни помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищно образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на МОН преди началото на учебната година. Познавателните книжки и учебници, които не са вкючени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование.Като се има предвид уредената в Наредба №10 от 19.123.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме,че притежаниетона разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник се одобрява т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл.162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката.Със заповед №РД09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти,които може да се използват в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. Съгласно чл.164 от ЗПУО учебниците, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от чителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище,след съгласуване с ОС. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за уч. 2020/2021 г., съгласувано е с Обществения съвет и същите следва да се доставят. Единствените възможни изпълнители на доставките на описаните познавателни книжки, учебници и уч. помагала са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.112, ал.1 т.2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т. 7 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. Издателска група Просвета: "Просвета- София"АД 2. Издателска група Клет: "Клет България" ООД 3. Издателство" Бит и техника" ООД 4. Издателство"С.А.Н-ПРО" Pearson Longman ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.112, ал.1 т.2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т. 7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

По реда на чл.196, и чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивелина Георгиева Спасова

VIII.2) Длъжност

Директор на 6 ОУ"Граф Игнатиев"