6ОУ


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2016-0001

Началната дата: 10.02.2016

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308/2010 ГОДИНА НА 6 ОУ "ГРАФ ИГНАТИЕВ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "СРЕДЕЦ"

Мотиви за избора на процедура:

Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.90, ал.1, т.3 и чл.91 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, където е регламентирано, че при възлагане на обществени поръчки за доставки, чиято стойност е от 20 000 лева до 66 000 лева без ДДС, възложителите могат да не провеждат процедурите по ЗОП, но са длъжни да прилагат услувията и реда на глава 8А от същия закон. Дейностите по предмета на тази обществена поръчка не могат да се реализират от лице, избрано в условията на конкуренция, което не дава възможност за прилагане на глава 8А от закона и насочва към процедура на договаряне без обявление. Конкретното възлагане цели осигуряване храненето на ученици от първи до четвърти клас в изпълнение на ПМС №308/2010 година, което урежда осигуряването и разпределението на целеви средства от държавния бюджет за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в държавните и общинските детски градини и училища. Съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост /каквато част се явява стола и бюфета на училището/, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на чл.14, ал.2 от същия закон след решение на Общинския съвет. Когато имотите – публична общинска собственост са предоставени за управление по реда на чл.12 от Закона за общинската собственост /какъвто е случая с общинските училища, прилагащи системата на делегиран бюджет/, части от тях могат да се отдават под наем, при условие, че не се възпрепятства осъщесвяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление. На основание чл. 36, ал.1, т.5 общините осигуряват и контролират условия за столово хранене за учениците. На основание чл.52, ал.4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурски на Столичен общински съвет, със заповед Кмета на Столична община възлага на кмета на района, на чиято територия се намира училището, да проведе конкурса и да сключи съвместно с директора на училището договор със спечелилия конкурса участник. В тази връзка е издадена Заповед №СО-РД-09-565/20.06.2013 на Кмета на Столична община. Със Заповед №РД-09-265/13.08.2013 година на Кмета на район "Средец” е открита и проведена процедура за избор на изпълнител на ученическото столово хранене в стола и бюфета на 6 ОУ Граф Игнатиев. Договорът е сключен с ВЕСИМПЕКС 2002 ЕООД.

Документация
 • Решение на АОП - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Покана - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол за провеждане на договарянето - Публикувано на: 11 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад - Публикувано на: 11 Февруари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Март 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение на договор - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Плащания
 • Плащане за м. февруари - Публикувано на: 12 Март 2016
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Плащане за м. април - Публикувано на: 12 Май 2016
 • Плащане за м.май - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Плащане за м.юни - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Март 2017
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Март 2017