6ОУ


Вътрешен номер в системата: 12

Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2020-0001

Началната дата: 31.03.2020

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 6 ОУ "Граф Игнатиев" за учебната 2020/2021 година.

Обществената поръчка включва доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 6 ОУ "Граф Игнатиев" за учебната 2020/2021 от 4( четири) издателства а именно: 1. Издателска група Просвета: "Просвета- София"АД 2. Издателска група Клет: "Клет България" ООД 3. Издателство" Бит и техника" ООД 4. Издателство"С.А.Н-ПРО" Pearson Longman ООД Необходимите количества са подробно посочени в конкретни зачвки по представена бланка от всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на 37076.74 лв без ДДС или 46345.93 лв. с включен ДДС. Място на изпълнение на обществената поръчка- сградата на 6 ОУ "Граф Игнатиев" с адрес София 1000, ул."6-ти септември" 16 Срокът за сключване на договори за доставка с избраните издателства е до 10.04.2020г, а срока за доставка на необходимите учебници и помагала е до 04.09.2020г.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор Бит и техника - Публикувано на: 01 Юли 2020
 • Договор Клет България - Публикувано на: 01 Юли 2020
 • Договор Просвета - Публикувано на: 01 Юли 2020
 • Договор Санпро - Публикувано на: 01 Юли 2020
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 31 Март 2020
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2020
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2016-0001

  Началната дата: 10.02.2016

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308/2010 ГОДИНА НА 6 ОУ "ГРАФ ИГНАТИЕВ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "СРЕДЕЦ"

  Мотиви за избора на процедура:

  Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.90, ал.1, т.3 и чл.91 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, където е регламентирано, че при възлагане на обществени поръчки за доставки, чиято стойност е от 20 000 лева до 66 000 лева без ДДС, възложителите могат да не провеждат процедурите по ЗОП, но са длъжни да прилагат услувията и реда на глава 8А от същия закон. Дейностите по предмета на тази обществена поръчка не могат да се реализират от лице, избрано в условията на конкуренция, което не дава възможност за прилагане на глава 8А от закона и насочва към процедура на договаряне без обявление. Конкретното възлагане цели осигуряване храненето на ученици от първи до четвърти клас в изпълнение на ПМС №308/2010 година, което урежда осигуряването и разпределението на целеви средства от държавния бюджет за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в държавните и общинските детски градини и училища. Съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост /каквато част се явява стола и бюфета на училището/, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на чл.14, ал.2 от същия закон след решение на Общинския съвет. Когато имотите – публична общинска собственост са предоставени за управление по реда на чл.12 от Закона за общинската собственост /какъвто е случая с общинските училища, прилагащи системата на делегиран бюджет/, части от тях могат да се отдават под наем, при условие, че не се възпрепятства осъщесвяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление. На основание чл. 36, ал.1, т.5 общините осигуряват и контролират условия за столово хранене за учениците. На основание чл.52, ал.4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурски на Столичен общински съвет, със заповед Кмета на Столична община възлага на кмета на района, на чиято територия се намира училището, да проведе конкурса и да сключи съвместно с директора на училището договор със спечелилия конкурса участник. В тази връзка е издадена Заповед №СО-РД-09-565/20.06.2013 на Кмета на Столична община. Със Заповед №РД-09-265/13.08.2013 година на Кмета на район "Средец” е открита и проведена процедура за избор на изпълнител на ученическото столово хранене в стола и бюфета на 6 ОУ Граф Игнатиев. Договорът е сключен с ВЕСИМПЕКС 2002 ЕООД.

  Документация
 • Решение на АОП - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Покана - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол за провеждане на договарянето - Публикувано на: 11 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад - Публикувано на: 11 Февруари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Март 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение на договор - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Плащания
 • Плащане за м. февруари - Публикувано на: 12 Март 2016
 • Плащане за м. март - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Плащане за м. април - Публикувано на: 12 Май 2016
 • Плащане за м.май - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Плащане за м.юни - Публикувано на: 15 Юли 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Март 2017
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Март 2017
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2015-0001

  Началната дата: 20.01.2015

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Документация
 • Решение на АОП - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Заповед за откриване на процедура - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Оферта - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Справка договор по ЗОП - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Доклад - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Покана за участие - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане Януари и Февруари - Публикувано на: 28 Февруари 2015
 • Плащане май - Публикувано на: 30 Май 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 17 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2014-0001

  Началната дата: 26.03.2015

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 6 ОУ ГРАФ ИГНАТИЕВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 26 Март 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 14 Април 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 21.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Ноември 2014
 • Документация
 • Заповед за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Заповед-документация по гл.8 а - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 1 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 3 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 4 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол за класиране и обявяване изпълнител на ОП част 1 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Протокол за класиране и обявяване изпълнител на ОП част 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител на ОП - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • Плащания
 • Действащи договори по ЗОП и извършени плащания - Публикувано на: 30 Ноември 2014